FacebookInstagram
Pelisäännöt

Pelisäännöt

Sääntöjä tulee noudattaa kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Näillä säännöillä haluamme turvata, että kaikkia urheilijoita kohdellaan samanvertaisina ja saavutamme toiminnalle asetettuja tavoitteita.

URHEILIJAN SÄÄNNÖT

Tutustu tarkoin seuraaviin sääntöihin ja noudata niitä.

Urheilijan tulee:

 • Sitoutua yleisiin sääntöihin:
  • Ryhmän jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä
  • Ryhmän jäsen on velvollinen noudattamaan Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) sekä Skisport Finlandin kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä
 • Sitoutua ryhmän pelisääntöihin:
  • Kannustaa ja tukea kanssaurheilijoita
  • Käyttäytyä hyvin ja edustaa seuraa positiivisella tavalla
  • Noudattaa leirikohtaisia sääntöjä ja aikatauluja
  • Kuunnella valmentajia ja ryhmävastaavia
  • Ei syödä karkkia, ”roskaruokaa/juomaa” leirillä, kilpailuissa tai harjoituksissa
  • Noudattaa rinteiden sääntöjä ja kunnioittaa muita laskijoita
  • Ei kiusata tai häiritä muita
  • Ei käyttää alkoholia, energiajuomia, tupakkaa tai nuuskaa
  • Saapua harjoituksiin ajoissa välineet huollettuina
  • Edustustehtävissä ryhmän jäsen on velvollinen käyttämään asuja, jotka sisältävät mahdollisten sopimuskumppaneiden mainoksia. Ryhmän jäsen on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että mainokset ovat sovitusti esillä
 • Kantaa vastuu koulunkäynnistä (vastuussa urheilijat & vanhemmat):
  • Tiedottaa koulua hyvissä ajoin leireistä ja kilpailumatkoista
  • Hakea koulun hyväksynnän poissaoloille koulukohtaisten käytäntöjen mukaisesti
  • Selvittää hyvissä ajoin poissaolonaikana suoritettavat opinnot ja tehtävät
  • Keskustella mahdollisista tuntiaktiivisuuden korvaavista etätehtävistä
  • Olla itse aktiivinen ja joustava
  • Ottaa vastuu omasta opiskelustaan

VALMENTAJAN VASTUU JA OIKEUDET

Valmentajan tehtävä on luoda puitteet turvalliselle harjoittelulle, ottaen huomioon olosuhteet ja laskijan taidot. Itse harjoittelu tapahtuu aina urheilijan (huoltajan) omalla vastuulla. Valmentajalla on oikeus perua viralliset harjoitukset, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

Valmentajalla on oikeus poistaa urheilija harjoituksista, jos tämä ei noudata pelisääntöjä tai muuten häiritsee harjoituksia. Toistuvista väärinkäytöksistä keskustellaan laskijan ja tämän vanhempien kanssa. Laskija voi menettää paikkansa harjoitusryhmässä, jos hän toistuvasti ja vakavasti rikkoo sääntöjä. Päätöksen tekee hallitus ja valmentajat yhdessä. Valmennusmaksua ei tällaisissa tapauksissa palauteta.

Leirillä pätevät samat säännöt. Vakavista tai toistuvista väärinkäytöksistä seuraa harjoituksista pois sulkeminen. Pahimmassa tapauksessa laskija lähetetään omalla kustannuksellaan kotiin kesken leirin. Tämä tapahtuu valmentajien ja leiri-/ryhmävastaavan päätöksellä. Alaikäisten kohdalla kotiin lähettäminen hoidetaan yhdessä vanhempien kanssa.

OHJEITA VANHEMMILLE

 • Positiivinen asenne
 • Ei häiritä valmentajia työssään
 • Auttaa valmentajia harjoituksen järjestämisessä tarpeen tullessa
  • Radan rakentaminen
  • Lanaaminen
  • Lähettäminen
  • Videointi
  • Ajanotto
  • Radan purku
 • On esimerkillinen leireillä ja kilpailuissa, niin rinteessä kuin sen ulkopuolellakin
 • Osallistuu joukkueenjohtajana tai joukkueenjohtajan apulaisena kilpailuissa mahdollisuuksiensa mukaan (joukkueenjohtajan tehtävät liitteenä)
  • Ainoastaan joukkueenjohtaja ja/tai valmentajat esittävät valituksia tai protesteja kilpailutoimikunnalle
 • Kannustaa ja motivoi urheilijoita positiivisiin suorituksiin
 • Auttaa tarvittaessa välineiden kuljetuksessa leireille (radiopuhelimet, kepit, porat ym.)
 • Selvittää ajoissa harjoituksien ajankohdan ja paikan
 • Hoitaa maksut eräpäivään mennessä

LEIRIEN SÄÄNNÖT

LEIRIN KOORDINOINTI JA VASTUUAIKUINEN

Jokainen urheilija käy leirisäännöt läpi huoltajiensa kanssa ennen leiriä ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Huonejaosta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Mikäli urheilija on matkassa ilman huoltajaa, on vanhemman oltava yhteydessä vastuuaikuiseen* sopiakseen käytännön asioista. Alle 12 vuotiaalla, pitää olla nimetty huoltaja (vastuuaikuinen) leireillä – tästä ilmoitus leirivastaavalle. Mikäli urheilija matkustaa ulkomaille ilman huoltajaa, tulee hänellä olla seuran matkustuslupalomake täytettynä.

Alaikäisten matkustussäännöt vaihtelevat lentoyhtiöittäin. Tarkistakaa mitkä säännöt pätevät.

*Vastuuaikuinen: Vastuuvanhemman tehtävänä on osallistua vastuullisena aikuisena leiritoimintaan ja lisätä näin ollen toiminnan turvallisuutta ja lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta. Vastuuvanhemman on oltava urheilijoiden käytettävissä aina kun apua tarvitaan, joten käytöksen tulee olla hyvien tapojen mukaista ja vastuun tiedostavaa. Vastuuvanhemman tulee olla mukana harjoituksissa, tai vähintään lähellä harjoituspaikkaa, jotta tarvittaessa apu on nopeaa. Vastuu ei tarkoita lupausta siitä, että mitään ei tapahdu, vaan ainoastaan mahdollisimman turvallisten olosuhteiden varmistamisen. Jokainen on leirillä omalla tai huoltajan vastuulla.

LEIRIVASTAAVA

Leirivastaava vastaa siitä, että leiri sujuu suunnitelmien ja sääntöjen mukaisesti. Hän valvoo myös, että etukäteen sovitut pelisäännöt hotellin ja osanottajien välillä toteutuvat ja että matkustaminen sujuu suunnitelmien mukaisesti.

Leirivastaavan tulee:

 • Selvittää ennen leirille lähtöä leirijärjestäjän kanssa hotelli-, matka- ym. järjestelyt
 • Pyytää kopiot tarvittavista sopimuksista
 • Sopia valmentajien kanssa huonejaosta – huonejako ilmoitetaan urheilijoille, jos mahdollista ennen perille tuloa
 • Antaa ohjeet hissilippujen ja ruokailun järjestelyistä
 • Nimetä tarvittaessa valmentajille avustajat läksyjenlukuun.

VALMENTAJA

Valmentajan tulee:

 • Laatia valmennusohjelma
 • Suunnitella vaihtoehtoisia harjoituksia mahdollisesti peruuntuvien harjoitusten tilalle
 • Järjestää ja valvoa yhteisiä läksyjenluku tilaisuuksia (vanhemmat voivat auttaa tarvittaessa)
 • Valvoa, että urheilijat noudattavat yhteisiä pelisääntöjä
 • Valvoa, että leiriohjelmaa noudatetaan

YLEISTÄ VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Urheilijan, vanhemman tai valmentajan vakavista tai toistuvista väärinkäyttäytymisistä, tai/ja toistuvista sääntöjen rikkomisesta, voi seurata seurasta tai ryhmästä pois sulkeminen joko määräajaksi tai kokonaan. Tästä päättävät seuran valmennusjohto ja hallitus.

Mercedes-BenzMandatum LifeLevi
CRMHellyHansenOptiwaxSkigarageNetvisorMotonet