Pelisäännöt

Oheisena GrIFK Alpinen säännöt – näitä tulee seurata kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Näillä säännöillä haluamme turvata, että kaikkia urheilijoita kohdellaan samanvertaisina ja saavutamme toiminnalle asetetut tavoitteet.

Valintakriteerit

Urheilijat valitaan ryhmiin ryhmäkohtaisten valintakriteerien perusteella, jotka ovat mm lajitekninen osaaminen, sitoutuminen ryhmän toimintaan, asenne ja kilpailumenestys. Eri ryhmissä kriteereitä painotetaan eri tavalla. Kriteerit julkaistaan keväällä.

Ryhmien säännöt

Tutustu tarkoin seuraaviin sääntöihin ja noudata niitä. Urheilijan tulee:

 • Olla GrIFK Alpinen jäsen
 • Osallistua riittävästi valmennukseen
 • Ilmoittaa poissaolostaan valmentajalle ajoissa – vähintään 1 vrk ennen tapahtumaa
 • Sitoutua yleisiin säännöstöihin:
 • Ryhmän jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.
 • Ryhmän jäsen on velvollinen noudattamaan Kansainvälisen Hiihtoliiton sekä Skisport Finlandin kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä.
 • Sitoutua ryhmän pelisääntöihin: 
  • Kannustaa ja tukee kanssaurheilijoita.
  • Käyttäytyy hyvin ja edustaa seuraa positiivisella tavalla.
  • Noudattaa leirikohtaisia sääntöjä ja aikataulua.
  • Kuuntelee ja tottelee valmentajia ja ryhmänvastaavia.
  • Ei syö karkkia, ”roskaruokaa/juomaa” leirillä, kilpailussa tai harjoituksissa.
  • Noudattaa rinteiden sääntöjä ja kunnioittaa muita laskijoita.
  • Ei kiusaa tai häiritse muita leireillä, kilpailuissa tai harjoituksissa.
  • Ei käytä alkoholia, energiajuomia, tupakkaa tai nuuskaa.
  • Saapuu harjoituksiin ajoissa välineet huollettuina.
  • Edustustehtävissä ryhmän jäsen on velvollinen käyttämään asuja, jotka sisältävät mahdollisten sopimuskumppaneiden mainoksia. Ryhmän jäsen on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että mainokset ovat sovitusti esillä.
 • Koulunkäynti (vastuussa urheilijat, vanhemmat):
  • Tiedottaa opettajia hyvissä ajoin leireistä ja kilpailumatkoista.
  • Hakee koulun hyväksynnän poissaoloille koulukohtaisten käytäntöjen mukaisesti.
  • Selvittää hyvissä ajoin poissaolonaikana suoritettavat opinnot ja tehtävät.
  • Keskustelee mahdollisista tuntiaktiivisuuden korvaavista etätehtävistä.
  • On itse aktiivinen ja joustava.
  • Ottaa vastuu omasta opiskelustaan.

Valmentajan vastuu ja oikeudet

Valmentajan tehtävänä on luoda puitteet turvalliselle harjoittelulle ottaen huomioon olosuhteet ja laskijan taidot. Itse harjoittelu tapahtuu aina urheilijan (huoltajan) omalla vastuulla. Valmentajalla on oikeus perua viralliset harjoitukset jos olosuhteet sitä edellyttävät.

Valmentajalla on oikeus poistaa urheilija harjoituksista, jos tämä ei noudata pelisääntöjä tai muuten häiritsee harjoituksia. Toistuvista väärinkäytöksistä keskustellaan laskijan ja tämän vanhempien kanssa. Laskija voi menettää paikkansa harjoitusryhmässä jos hän toistuvasti ja vakavasti rikkoo sääntöjä. Päätöksen tekee hallitus ja valmentajat yhdessä. Valmennusmaksua ei tällaisissa tapauksissa palauteta.

Leirillä pätevät samat säännöt. Vakavista tai toistuvista väärinkäytöksistä seuraa harjoituksista pois sulkeminen. Pahimmassa tapauksessa laskija lähetetään omalla kustannuksellaan kotiin kesken leirin. Tämä tapahtuu valmentajien ja leiri-/ryhmävastaavan päätöksellä. Alaikäisten kohdalla kotiin lähettäminen hoidetaan yhdessä vanhempien kanssa.

Ohjeet Vanhemmille

 • Vähintään yksi valmennettavan vanhemmista tulee olla GrIFK Alpine ry:n jäsen.
 • Positiivinen asenne
 • Ei häiritse valmentajia työssään
 • Auttaa valmentajia harjoituksen järjestämisessä – ole aktiivinen
  • Radan rakentaminen
  • Lanaaminen
  • Lähettäminen
  • Videointi
  • Ajanotto
  • Radan purku
  • jne.
 • On esimerkillinen leireillä ja kilpailuissa niin rinteessä kuin sen ulkopuolellakin
 • Osallistuu joukkueenjohtajana tai joukkueenjohtajan apulaisena kilpailuissa mahdollisuuksiensa mukaan (Joukkueenjohtajan tehtävät liitteenä)
 • Ainoastaan joukkueenjohtaja ja/tai valmentajat esittävät valituksia tai protesteja kilpailutoimikunnalle
 • Kannustaa ja motivoi urheilijoita hyviin suorituksiin
 • Osallistuu leireillä läksyjenluvun valvontaan
 • Järjestää asiansa siten että ainakin toinen vanhemmista voi osallistua sovituille leireille (vastuuvanhempi)
 • Auttaa tarvittaessa välineiden kuljetuksessa leireille (radiopuhelimet, kepit, porat ym.)
 • Selvittää ajoissa harjoituksien ajankohdan ja paikan
 • Esittää toivomuksensa ja parannusehdotukset ryhmävastaavalle
 • Hoitaa maksut eräpäivään mennessä (valmennusmaksuista tulee ryhmäkohtaiset ohjeet)
 • Osallistuu varainhankintaan (sponsorointi, lahjoitukset, tapahtumat ym.)

Leirit

Leirin koordinointi ja vastuuaikuinen

Leiriohjelma, tarvikelista ja leirisäännöt toimitetaan kaikille ennen leiriä.

Jokainen urheilija käy leirisäännöt läpi huoltajiensa kanssa ennen leiriä ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Huonejaosta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Mikäli urheilija on matkassa ilman huoltajaa on vanhemman oltava yhteydessä vastuuaikuiseen* sopiakseen käytännön asioista. Alle 12-v pitää olla nimetty huoltaja (vastuuaikuinen*) leireillä – tästä ilmoitus leirivastaavalle.

Lapset liikkuvat lentokentällä sekä siirtyvät koneeseen vastuuaikuisten kanssa.

Alaikäisten matkustussäännöt vaihtelevat lentoyhtiöittäin. Tarkistakaa mitkä säännöt pätevät.

Leirit aloitetaan infotilaisuudella, jossa tiedotetaan aikatauluista ja kerrataan leirisäännöt.

Vanhemmat/huoltajat pitävät huolen siitä että urheilijat saapuvat ajoissa sovittuun kokoontumispaikkaan ennen treenien alkua.

Leirivastaava

Leirivastaava vastaa siitä, että leiri sujuu suunnitelmien ja sääntöjen mukaisesti.  Hän valvoo myös, että etukäteen sovitut pelisäännöt hotellin ja osanottajien välillä toteutuvat ja että matkustaminen sujuu suunnitelmien mukaisesti.

 • Selvittää ennen leirille lähtöä leirijärjestäjän kanssa hotelli-, matka ym. järjestelyt.
 • Pyytää kopiot tarvittavista sopimuksista jne.
 • Sopii valmentajien kanssa huonejaosta – huonejako ilmoitetaan urheilijoille jos mahdollista ennen perille tuloa
 • Antaa ohjeet urheilijoille hissilippujen ja ruokailun järjestelyistä
 • Toimii tarvittaessa valmentajien ja apuvalmentajien yhteyshenkilönä
 • Tiedottaa ohjelmasta leirin aikana urheilijoille
 • Toimii valmentajien esimiehenä ja järjestää tarvittaessa apuvalmentajien työtehtävät
 • Käy valmentajien kanssa leiriohjelman läpi ja on tietoinen kaikista leirin tapahtumista
 • Nimeää tarvittaessa valmentajille avustajat läksyjenlukuun.

Valmentajat

 • Toimii leirivastaavan ohjeiden mukaisesti 
 • Laatii valmennusohjelman
 • Suunnittelee vaihtoehtoisia harjoituksia mahdollisesti peruuntuvien harjoitusten tilalle
 • Järjestää ja valvoo yhteiset läksyjenluku tilaisuudet (vanhemmat auttavat tarvittaessa)
 • Valvoo että urheilijat noudattavat yhteisiä pelisääntöjä
 • Valvoo että leiriohjelmaa noudatetaan 

Yleistä väärinkäytöksistä

 • Urheilijan, vanhemman tai valmentajan vakavista tai toistuvista väärinkäyttäytymisistä tai/ja toistuvista sääntöjen rikkomisesta voi seurata seuran urheilijan tai valmentajan kilpailutoiminnasta tai ryhmästä pois sulkeminen joko määräajaksi tai kokonaan. Tästä päättävät seuran valmennusjohto ja hallitus.

*Vastuukysymykset

Vastuuvanhemman tehtävänä on osallistua vastuullisena aikuisena leiritoimintaan ja lisätä näin ollen toiminnan turvallisuutta ja lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta. Vastuuvanhemman on oltava urheilijoiden käytettävissä aina kun apua tarvitaan, joten käytöksen tulee olla hyvien tapojen mukaista ja vastuun tiedostavaa. Vastuuvanhemman tulee olla mukana harjoituksissa, tai vähintään lähellä harjoituspaikkaa, jotta tarvittaessa apu on nopeaa.

Vastuu ei tarkoita lupausta siitä, että mitään ei tapahdu, vaan ainoastaan mahdollisimman turvallisten olosuhteiden varmistamisen. Jokainen on leirillä omalla tai huoltajan vastuulla.

Vakuutukset

Tarkistaa että kaikilla valmennus-/kisa-matkalle tms. lähtijöillä on voimassa oleva, laaja matka ja tapaturmavakuutus, joka kattaa myös jäätikkölaskettelun, kuljetukset sieltä pois tapaturmatilanteessa ja lapsille jäätikkö kilpavalmennuksen jne. Myös  vanhemmilla/huoltajilla kannattaa olla hyvä vastaavanlainen vakuutus.

 

Toisen valmennusryhmän leireille osallistuminen 2016/2017:

Pääsääntöisesti osallistutaan oman ryhmän leireille.

Jos laskijalla on hyvä syy olla osallistumatta oman ryhmän leirille (esim. sairastuminen tai loukkaantuminen takia), voidaan leirin vaihtamisesta neuvotella päävalmentajan ja toiminnanjohtajan kanssa.

Tässä tapauksessa alla olevat seikat tulee huomioida:

 1. Osallistuminen sopii valmentajalle
 2. Juniorin taitotaso on riittävä
 3. Leirillä on tilaa ja osallistuminen ei vaadi apuvalmentajaa (sovittu ryhmäkoko ei ylity)
 4. Hiihtäjä osallistuu alemman tason ryhmän leirille
 5. Saadaan muiden leiriläisten hyväksyntä
 6. Vaihtaminen ei aiheuta ylimääräistä työtä koordinaattoreille

Nämä ovat tärkeimmät kriteerit.

Monella perheellä on sisaruksia eri ryhmissä ja näin ollen heille olisi helpompaa lähteä leirille samanaikaisesti – tämä ei kuitenkin ole mahdollista seuraavista syistä:

 • Ryhmät on jaettu tiettyjen kriteerien mukaan.
 • Ryhmät kasvaisivat liian suuriksi.
 • Valmentajan työ vaikeutuu, jos ryhmässä on jatkuvasti ”ylimääräisiä” laskijoita.
 • GrIFK Alpinessa on yli 120 junioria eri ryhmissä, jonka takia meillä on oltava hieman tiukemmat säännöt leirityksen osalta.

Kaikesta voi toki neuvotella – tarkoitus ei ole tehdä asioita hankaliksi, vaan toimiviksi ja joustaviksi.

Jos ryhmään tarvitaan lisää laskijoita kustannussyistä, yllä mainittujen kriteerien tulee täyttyä.

Yksi ja sama laskija ei voi jatkuvasti vaihtaa ryhmää!

Operaatio Pelisäännöt

GrIFK Alpine on Nuori Suomen ”Sinettiseura”. Tämä edellyttää seuran laatimaan yhteiset pelisäännöt.

Lasten urheilemisessa on kysymys suurista asioista:

 • jatkuvasta kehityksestä ja oppimisesta
 • tunteista, ilosta, surusta, riemusta, pettymyksestä, jännityksestä, helpotuksesta, kyynelistä,       hikipisaroista....
 • kannustamisesta, kiittämisestä, toisen huomioonottamisesta ja arvostamisesta
 • elämästä ja elämään oppimisesta.

Jotta voimme aikuisina oikeasti ymmärtää lasta, meidän pitää kasvaa pieniksi. Mennä kyykkyyn lapsen rinnalle. Tutkia maailmaa lapsen kanssa. Oivaltaa, miksi hän pitää liikkumisesta, omasta kehosta .

Miksi operaatio pelisäännöt on käynnistetty?

Nuori Suomi on yli kymmenen vuoden ajan kehittänyt yhdessä lajien, alueiden ja seurojen kanssa lasten urheilutoimintaa. Nuori Suomi-ideologia toteutuu monissa seuroissa hyvin, mutta kuitenkin vielä kuulee päinvastaista palautetta.

Operaatio Pelisääntöjen tavoitteet

Lasten urheiluseuratoiminnassa ymmärretään leikinomaisuuden ja tasavertaisen kohtelun merkitys lasten toiminnassa. Näin varmistetaan jokaisen lapsen viihtyminen urheiluseurassa.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää keskusteluja, joissa lasten vanhemmat yhdessä ohjaajien kanssa sekä lapset yhdessä ohjaajien kanssa sopivat oman ryhmän Pelisäännöt.

GrIFK Alpinen Pelisääntö keskustelut kävimme 14.5.2013. Sovimme seuraavanlaiset Pelisäännöt:

Lasten vanhempien ja ryhmän vastuuhenkilöiden omat Pelisäännöt

 1. Kaikki saa osallistua tasonsa mukaisiin ryhmiin
 2. Harjoituksista ja kilpailuista tiedotetaan kaikille ajoissa
 3. Lapsille ja valmentajille annetaan harjoittelurauha
 4. Kannustamme ja autamme kaikkia lapsia harjoituksissa ja kilpailutilanteissa
 5. Autamme valmentajia ja lapsia turvallisten ja hauskojen harjoitusten ja kilpailujen toteuttamisessa
 6. Emme polta emmekä käytä sopimatonta kieltä ja nuuskaa lasten läsnä ollessa  harjoitus- ja Kilpailualueella
 7. Aikuisten alkoholin käyttö leireillä ja kilpailumatkoilla on yleisten hyvien tapojen  mukaista

Joukkue GrIFK Alpinen Pelisäännöt

 1. Kuuntelemme ja tottelemme valmentajia ja ryhmävastaavia
 2. Käyttäydymme erittäin hyvin sekä toisiamme että vanhempiamme kohtaan
 3. Noudatamme rinteiden sääntöjä ja kunnioitamme muita laskijoita – emme kiilaa hissijonossa
 4. Emme häiritse emmekä kiusaa muita harjoituksissa ja kilpailuissa
 5. Tulemme ajoissa harjoituksiin
 6. Autamme tarvittaessa radanteossa, purkamisessa ja lanauksessa
 7. Kannustamme toisiamme
 8. Emme syö karkkia harjoituksissa ja leireillä

Valmentajien Pelisäännöt

 1. Valmentajana tehtäväni on valmentaa, opastaa ja kannustaa yksilönä sekä ryhmänä
 2. Oma käytökseni on esimerkillistä
 3. En tupakoi rinteessä.
 4. Alkoholin käyttö leireillä ja kisamatkoilla on yleisten hyvien tapojen mukaista

Pelisäännöt ovat voimassa vuoden jonka jälkeen käymme uuden keskustelun mahdollisista uusista säännöistä sekä siitä miten Pelisäännöt ovat toimineet.

Vanhempien rooli lasten harrastuksessa

Muistan, että lapseni harrastaa alppihiihtoa koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.

Ymmärrän, että jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä.

Opetan lastani harrastamaan ja harjoittelemaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.

Opetan lastani, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan oman parhaansa tekeminen.

Kohtelen lastani kannustamalla ja kehumalla häntä hyvistä suorituksista.

En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle kun hän tekee virheitä.

Ymmärrän valmentajan tärkeän merkityksen lapseni kasvatuksessa. Pyrin tukemaan valmentajaa hänen omalla ajallaan tekemästään arvokkaasta työstä. Kannustan positiivisesti ja rakentavasti.

Osoitan kunnioitusta myös kilpakumppaneita kohtaan.

En käytä huonoa kieltä, enkä kiusaa urheilijoita, valmentajia, toimihenkilöitä tai muita katsojia.

En ohjasta lasta, vaan jätän sen valmentajien tehtäväksi.

Yhteistyössä

Audi

Halti

Power

POC

Salla